background img
Şub 11, 2018
75 Views

Yunus Nadi Cumhuriyet Yolunda Kitabını İndir

Written by

Yunus Nadi  Cumhuriyet Yolunda Yunus Nadi (Abalıoğlu), 1879 seneninde Muğla’nın Fethiyeilçesinin Şeydiler köyünde doğdu. Abalızade Hacı HalilEfendi’nin erkek çocuğudur. İlköğrenimini Fethiye’de yapan YunusNadi, Rodos’a gittikçe orada Ahmet Mithat ve Ebüzziya’nmsürgün oldukları sırada ileri bir anlayışla kurdukları SüleymaniyeMedresesi’nde, daha sonra da İstanbul’da GalatasaraySultanisi’nde ve Hukuk Mektebi’nde okudu.Gazetecilik ve yazarlığa öncelikle 1900 seneninde Baba Tahir’inçıkardığı “Bilgi” gazetesinde başladı. Onun gazetecilikyaşamına atılması ile Abdülhamit istibdadına karşı savaşagirmesi bir olduğundan 1901’de “İstibdat aleyhine çalı­şan saklı bir derneğe girmekle ” suçlanarak üç sene mapusa ve sürgüncezasına mahkûm edilip Midilli kalesine gönderildi. Birsüre sonra bu cezasını Fethiye’de çekmek isteği ile siyasal iktidarabaşvuruda bulundu. Hükümette bulunan kimi kişilerinanlayışlı davranmasıyla müracaatı kabul edilerek memleketiolan Fethiye’ye gönderildi. 1908’de İkinci Meşrutiyet’in ilanınakadar orada kalan ve Nazime Hanım’la izdivaç eden YunusNadi, bundan sonra İstanbul’a dönerek İkdam ve Tasvir-i Efkârgazetelerinde yazarlığa başladı. Tasvir-i Keder’da ayrrca yazıişlerimüdürlüğü de yapıyordu. Kendisini çok beğenen ve ga-zeteciliğini takdir eden Ebüzziya onu gazetesine ortak da yaptı.O dönemin yazarları ve gazetecileri, Yunus Nadi’nin gazeteciliğimizeyenilikler getirdiğini belirtirler.1910 yılında Selanik’e giderek orada İttihat ve Terakki’ninçıkardığı “Rumeli” gazetesine başyazar oldu ve ardındanda 1912’de ikinci dönem Meclis-i Mebusan’ma Aydınmilletvekili olarak girdi. (Meclis-i Mebusan’m 1914-19 arasıüçüncü dönemine de yeniden Aydın milletvekili olarak seçilmişti.1920 yılında ise yapılan dördüncü dönem seçimlerinde,İzmir’in Yunan işgali altında bulunmayan iki bucağınınverdiği reylerle İzmir milletvekili seçilmiştir. İleride de belirtileceğigibi Anadolu’ya geçtiğinde ilk Türkiye Büyük MilletMeclisi’ne de İzmir Milletvekili olarak katılmıştır).Yunus Nadi, Birinci Dünya Savaşı’mn bitimi günlerinde“Yeni Gün” gazetesini kurup çıkarmaya başladı. Anadolu’dabaşlamış ve örgütlenmiş olan Milli Kurtuluş hareketini destekliyor,bu yüzden de işgal devletleriyle onların kuklası olanDamat Ferit hükümetinin düşmanlığını çekiyor, izlemelerindenkurtulamıyordu. Buna rağmen, Yeni Gün’ü İstanbul’da çı-karabilmeyi bir müddet muvaffak olmuşsa da Güvey Ferit hükümetiyleişgal kuvvetlerinin aman vermeyen aramaları karşısmda İstanbul’dagizlenmenin yürümeyeceğini anlayınca, yakalanmamakiçin Anadolu’ya geçmeye karar verdi. Selanik’ten kendisiniyakından tanıyan Mustafa Kemal Paşa’ya erişinceye kadargünlerce süren çok tehlikeli bir yolculuğu göze aldı. Hattabir ara Bolu dolaylarındaki başkaldırıcıların eline düşmesinekarşın kurtulup Ankara’ya erişebildi. Ankara’da “Yeni Gün”,Milli Kurtuluş hareketinin sanki dili olmuş, haklı davamızıyurda ve bütün dünyaya duyurmuştur. Ayrı olarak, daha Ankara’yagelirken zahmetli Anadolu yolculuğunda rastladığı HalideEdip’le beraber kararlaştırdıkları Aa’nı da kuranlararasındadır.Yunus Nadi, Kurtuluş Savaşı’nı bütün ruhuyla, kalbiyle,kafasıyla beslemiştir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 23 Nisan1920’de açılan Türkiye Büyük Ulus Meclisi’nin birinci dö­nemine, başka bir deyişle “Birinci Meclis” diye hatıralan ilkMeclis’e İzmirmilletvekili olarak katılmıştır. 1924’te ikinci dönem TürkiyeBüyük Ulus Meclisi’ne ise, Muğla milletvekili olarak girdive altıncı dönem sonuna kadar (1943) Muğla milletvekilliğisürdü. Meclis’te Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevinde debulundu.Atatürk’ün büyük atılımlarına gönül veren Yunus Nadi,O’nun devrimlerini desteklemek emeliyle 7 Mayıs 1924’te adıAtatürk tarafından konulan Cumhuriyet gazetesini kurup yayınımabaşlamıştır. 1945 seneyin 28 Haziran’mda rehabilitasyon edilmekteolduğu Cenevre’de hayata gözlerini yuman Yunus Nadi,gazeteciliğinin ve yazarlığının bütün gücünü Atatürk devrimleri,Atatürkçü ilkeler ve Cumhuriyet idaresinin erdemleridoğrultusunda kullanmış, gazetesini de bu ilkeler temelineoturtmuştur. Üstat Yunus Nadi’nin bu temele oturttuğuCumhuriyet, erkek çocuğu Nadir Nadi’nin başyazarlığı ve yönetimialtında aynı titizlikle yürümektedir. Yeri gelmişken hemen belirtelim,oğullan Nadir Nadi ve Doğan Nadi’yi de Cumhuriyet’inen küçük basamaklarından başlatarak basın mensubu ve yazarolarak yetiştirmiştir.Yunus Nadi’nin ölümünden sonra eşi Nazime Nadi ve çocuklarıtarafından kültür ve sanat alanında her yıl verilmekteolan Yunus Nadi Armağanı heyetmiştir.Eserleri:İhtilâl ve İnkılâb-ı Osmani (1908)40 Saat Graf Zeplin ile Havada (1930)Kurtuluş Savaşı Hatıralan (Cumhuriyet’in ilk çıktığı gündenbaşlayarak uzunca bir süre yayımlanan bu hatıralar, tarih sı­rası gözetilmeksizin Su baskın Yayınlan arasında küçük küçük kitaplar”halinde şu isimlerle da çıkmıştır: Ankara’nın İlk Günleri,Ali Galip Olayı, Birinci Büyük Ulus Meclisi’nin Açılışıve Başkaldırılar, Çerkeş Etem Kuvvetlerinin Hıyaneti, Mustafa KemalPaşa Samsun’da, Çerkeş Etem, Cumhuriyet Yolunda..,)(Başyazılanndan seçtiklerim).

Yunus Nadi Cumhuriyet Yolunda Kitabını İndir

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir