background img
Şub 12, 2018
87 Views

Vahit Lutfi Salcı Gizli Türk Dini Oyunları Nümune Matbaası 1941 Kitabını İndir

Written by

Vahit Lutfi Salcı  Saklı Türk Dini Oyunları  Nümune Matbaası 1941 Bandan önce neşrettiğim “ Saklı Türk Musikisi ,, hak- 1km daki kitabım ın ilim âlem i tarafından lâyık olduğu kadarkarşılanm ış bulunduğunu burada uzun uzadıya söylem eyetemeddühe atfolunur düşüncesiyle gerek görmüyorum. Oküçük kitabım ın büyük teveccühlere ve takdirlere mazharolduğunu, yalnız bu kitabın m uhtevasını ölçm ek için söyleyebilirim.Türkiyede saklı m usikiler daha düne kadar cereyanettiğ i gibi bu kitabda an lattığım saklı oyunlar da düne kadarcereyan etm iş olduğu halde ne ilim adam larım ız ve ne de buuğurda oğraşdıklarm ı gördüğümüz ve bildiğim iz h alkıyatçı-larım ız bunlardan haberdar değillerdi. Bu hususta bâzı dü­şünceler, yalnız, görünüşe saplanıp kalıyor ve ondan öteyegidemeyordu. Nitekim kitabda sebepleri teşrih edildiğigibi Türk dînî oyunları’nm herkesin huzurunda icra edilm işolan *Mevlevî sema’lanndan » ibaret olduğu zannediliyor ve bunların,halkdan ayrı «Aristokrat» bir grup olan * Mevlevî’« sâlikleritarafından < Türk Şâmânîylik > oyunlarından k aldığı ters mü-talealarla öne sürülüyordu.Bu küçük risale, « Şâmânîylik » den kalm a oyunların hangileriolduğunu ve Türkiye’ye nasıl girdiğini ve kim ler tarafındannasıl icra edildiğini yerü yerine ve cerhi kabil olmayandelillerle gösterm ek için yazılm ıştır.f Y ine bu küçük risale, hiç bir temeddüh ve tefahur duygusunakapılm ıyarak ve bilâkis tevazu içinde ve fa k a th akikati anlatabilm ek cesaretiyle; diyebilirim kİ: büyük İlmîbir m uâdeleyi çözmüş olacaktır. K itapda, oyunların karakterlerinive ona uygun hareketlerini olduğu gibi gösterm ekiçin notalar ve m anzum eler de kullanilm ıştır; Bu suretle bukitap ayni vakitte « Saklı musiki > ve < Saklı edebiyat > la da sıkısık ıya alâkadardır. İşte bu cihettendir ki bu kitabın mevzuudaha ■ bâkir • ve daha nâşeniydedir.Ben, bu kitabın âciz bir muharriri olm ak bakımındanşüphe yok ki onun sahibiyim , fa k a t onun asıl sahibi «TÜRKİYECÜMHURİYETİ» dir. Zira bu mevzular ancak Türkiye Cüm-horiyeti idaresinin kültür politikasının feyizleridir. Zira,Cüm hariyet idaremizden evvelki idarelerde her güzel m evzularaolduğu gibi böyle « Bakir» m evzulara da yanaşm akpek zordu.Bir folk lor m ütehassısı s ıfa t ve salâh iyetiyle yazdığımve neşrine cesaret ettiğim bu âciz k itabım la Türk halk bilgisineve Türk ilim ve irfan hâzinesine ben de bir » damla »karıştırabildim se çekdiğim em eklerin m ü kâfatın ı ancakumulanlardan büyük olan bu « damla » da bulacağım .

Vahit Lutfi Salcı Gizli Türk Dini Oyunları Nümune Matbaası 1941 Kitabını İndir

Article Categories:
Akademik Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir