background img
Mar 13, 2018
112 Views

Uğur Mumcu Kazım Karabekir Anlatıyor Kitabını İndir

Written by

Uğur Mumcu Kazım Karabekir AnlatıyorKâzım Karabekir, Milli Kurtuluş Savaşımızın en ehemmiyetli komutanlardan birisidir.1882 seneninde İstanbul’da doğan Karabekir, 1902’de Harp Okulu’nu, 1905 seneninde da HarpAkademisi’ni birincilikle bitirdikten sonra Manastır’a atanmış; Enver Bey ile sonradan «îttihat veTerakki» ismini alan «Osmanlı Hürriyet Cemiyeti»ni Manastır merkezini kurmuş; bölgede Rum veBulgar çetelerine karşı savaşmış; 1907’de de İttihat ve Terakki Derneği’nin İstanbul’dakiörgütlenmelerinde görev almıştır.Meşrutiyet’in duyurusu ve 31 Mart gerici ayaklanmasının bastırılmasında etkin görevler almıştır.l. Dünya Savaşı’nda İran ve Irak cephelerinde savaşmış; 1918 seneninde Erzincan ve Erzurum’u, Rusve Ermeni silahlı güçlerinden kurtaran birliklere kumanda etmiş; İngilizlere karşı Azerbaycan seferinidüzenlemiştir.1919 seneninde da Erzurum’daki 15. kolordu komutanlığına atanan Karabekir, ErzurumKongresinin toplanmasına liderlik etmiş ve kolordusu ile beraber ile ilgili İstanbul hükümetinetutuklama kararı çıkartılan M. Kemal Paşa’nın buyruğuna girmiştir.Kâzım Karabekir Paşa, Sarıkamış, Kars ve Güm-rü kalelerini Ermenilerden geri almış; ErmeniTaş-nak hükümeti ile yapılan sulh müzakereleriyle Sov-yetler’le yapılan Kars Muahedesinde«Murahhas Kurulu Reisi» olarak görev yapmıştır.Doğu’da savaş senelerinde ana ve babalarını yitiren 4000 kimsesiz çocuk için okullar kurmuştur.Karabekir, Kurtuluş Savası ile Cumhuriyet’in ilk senelerinde Edirne ve İstanbul milletvekilliğiyapmıştır.1926 seneninde Atatürk’e karşı tertip eden «İzmir suikastı» hasebiyle İstiklal Mahkemesi’ncetutuklanmış,- yapılan yargılama nihayetinde aklanmıştır.Cumhuriyet’in duyurunundan sonra «Birinci Silahlı güç Müfettişliğine» atanan Karabekir, 1927 yılındaemekliye ayrılmış ve «Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası» isimiyle kurulan partinin de liderliğinegetirilmişti.1938 seneninde yine TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’ne giren Karabekir, 1948 seneninde TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ başkanlığına seçilmiş,-1948 seneninde da can vermiştir.Her ihtilâl, çatışmalar ve çalkantılar içinde oluşur! Bu çalkantı ve çatışmalar, ihtilâlcileri karşıkarşıya da getirir.Mustafa Kemal ve Karabekir Paşa, Milli Kurtuluş Savaşımızı net utkuya eriştiren iki eskidost, iki daha önceki arkadaş, iki daha önceki asker ve iki daha önceki ihtilâlcidir.Yollar, hilâfetin kaldırılması ve Cumhuriyet’in duyurusu ile beraber ayrılmıştır.Karabekir, Atatürk’e neden itiraz etmişti?Bu iki eski arkadaş, bu iki kahraman asker neden karşı karşıya gelmişlerdi?Bu çatışmanın nedenlerini, Karabekir’in günü gününe yazdığı «inkılâp Hareketleri kapı araladı,nasıl oldu?» isimli hatıralarından öğreneceğiz.Bu hatıralan, Kâzım Karabekir’in kızları sayın Hayat Karabekir Feyzioğlu ile sayın TimsalKarabekir ile Karabekir’in bir müddet önce can veren kızı Amaç Özeren-gin’in eşi sayın Prof. FarukÖzerengin’den aldım.Kendilerine teşekkür ediyorum.Atatürk ile Karabekir arasında kamuoyu önündeki ilk tartışma 1933 senesi mayıs ayında MilliyetGazetesi’nde olmuş. Tartışma esnasında «Millici» takma isimiyle yazılar yazan yazar, Karabekir’e şuçağrıyı yapmış.-— Herhalde saygıdeğer Paşa neşrettikleri (Şarkı-lı ibret) yapıtı yerine İstiklal Harbi’nin birkaç evresine varan çocuklarına öğretecek başka eserhediye etseydi, tarih ve hakikat adına daha büyük hizmet görmüş, keder-ı umumiyenin kendihaklarında, ulusal mücadeledeki hizmet ve tesirleri ile ilgili kafalarda yarattığı müphem hükümlerekendi dilleriyle, kendi yazıları ile özbeöz doğrultularını vermiş olurlardı!Karabekir, bu açık çağrı üzerine Milliyet Gazete-si’ne 7 mektup göndermiş, bu mektupların altısıyayınlanmış; yedincisi ise yayınlanmamış.Tartışmanın kesilmesi üzerine Karabekir, «İstiklal Harbimizin Asalları» isimli kitabı yazmış; bukitap, daha baskıdayken toplatılıp yakılmış; Paşa’nın İstan- bul Erenköy’deki köşkü basılarakkitabın kaynağı olan vesikalara el konmuş.1933’de yakılan bu kitap, 1951 seneninde yine yayınlanmış.Atatürk, yakılan bu kitabı inceleyerek Kâzım Ka-rabekir’e 9 sayfa tutan cevaplar vermiş.Atatürk’ün el yazısı ile yazdığı bu notları Türk milli eğitiminin unutulmaz isimi eski Milli Eğitimbakanlarından Hasan Ali Yücel’in kızı sayın Canan Ero-nat’dan aldım.Sayın Eronat’a teşekkür borçluyum; kamuoyu önünde kendisine teşekkür ediyorum.Karabekir, yaşarken hatıralarının serbestçe okunmasına şahit olamamış.Basın mensubu Hikmet Münir, Kâzım Karabekir ile 1939 senesi Şubat ayında Yedigün isimli dergisinderöportaj yapmış; ancak bu yayın da devrin hükümetinden geldiği ileri sürülen baskı ile kesilmiş.Karabekir, daha sonra «istiklâl Harbimizin Asalları» isimli kitabını genişleterek «istiklâl Harbimiz»isimli kitabı hazırlamış. Bu kitap ancak 1960 seneninde yayınlanabilmiş, Bu kitap ile ilgili da davaaçılmış; ancak yapı-lan yargılama nihayetinde davanın düşmesine karar verilmiş.Karabekir’in hatıralarını yayına hazırlarken o dönemlerin Meclis tutanaklarının ve gazetekolleksiyon-larının da incelenmesinde bana yardımcı olan TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Kitaplığı müdür yardımcısı sayınAli Rıza Cihan ve kitaplık görevlilerine teşekkür ediyorum.Enver Paşa’nın mektuplarını özel arşivini açarak inceleme imkanı sağlayan tarih araştırmacısısayın Arı İnan’a da teşekkür borçluyum.Karabekir’in hatıralan Devrim Tarihimizin bir boşluğunu dolduruyor. Emelimiz yakın tarihinkaranlıkta kalan bir bölümünün aydınlatılmasına yardımcı olmaktır.Bu hatıralarda Anadolu ihtilâlini başlatanların yol ayrımlarını ve Devrim senelerinin dalgalanmalarınıgöreceksiniz.«ihtilâl evlâtlarını yer»!Bu bir değişmez kaidedir. Anadolu ihtilâli, Türkiye’de bir yeni dönem açmış; bir çağdeğiştirmiştir. Böylesine bir olayda ihtilâlcilerin yollarının ayrılmaları tabiidir. Tabii olmayan buolaylar üzerindeki yasakların şu veyahut bu yüzden bugün dahi sürmesi ve sürdürülmesidir!Milli Bağımsızlık Savaşının başkomutanı ve -devrimlerin öncüsü Gazi Mustafa Kemal Atatürkile açıksözlü asker ve yurtsever komutan Kâzım Kara-.-bekir’i bugün bir sefer daha saygıylaanıyoruz.

Uğur Mumcu Kazım Karabekir Anlatıyor Kitabını İndir

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir