background img
Şub 11, 2018
89 Views

Şeyhülislam Cemaleddin Efendi Siyasi Hatıralar Kitabını İndir

Written by

Şeyhülislam Cemaleddin Efendi  Politik Anılar Devlet arşivlerimizin kederli hâli, tarih teliflerinin çoğununhenüz el—yazması hâlinde bulunuşu veya ilmî neşirlerinin yapılmamışolması, hususiyle yakın tarihimizin tedkikini güçleş­tirdiği gibi, bu devre için yapılan spekülâsyonların İtibâr görmesineyol açmaktadır. Bâzan biribirine zıd düşen bu hükümkeşmekeşinden şaşkına dönen okuyucuyu sâlim bir yola çıkarmanınbelki de en kolay yolu, hâdiselerin şâhidi veya âmiliolanların, hâdiseleri nasıl görüp değerlendirdiğini tespit edeneserleri, rahat okunur bir hâlde sunmaktır. Bu yapıtla, yeniden^Tercüman 1001 Temel Yapıt” serisi için hazırlanmakta olan Said,Kâmil, Memduh Paşa’laıia vs. zevâtın “hâtwa”ları, bu maksadahizmet için neşrolunmaktadır.İki defada 18 sene kadar şeyhülislâmlıkta bulunup, zekâ, fetâ-net ve vukufuyla büyük itibar kazanan Mehmed CemâleddinEfendi’nin “Hâtırat—» Siyâsiyye”si, İkinci Meşrûtiyeti tâkipeden 4—5 yıllık çalkantılı devrin hâdiselerine ışık tutmakta,1914’de, Balkan Bozgununun mes’ulu addedilerek haklarındameclis soruşturması açılan Ahmet Muhtar ve Kâmil Paşa hüku-metlerinin azası sıfatiyle müellif, gurbette münzevi olduğu hâlde,hem nefsini em de bakanlar kurulu arkadaşlarını müdâfaa etmektedir.Ona göre, bozgunun gerçek mes’ulü, hesapsız, taşkın ve insafsızdavranışlarıyla İttihat ve Terakki üyeleridir. Şüphesizokuyucu, yalnız bu yapıtla kanaat etmeyip, diğer “anı”larıda gözden geçirip, biribiriyle karşılaştırma yaparak, uygun birhükme varacaktır.1914’de Mısır’da yazılıp, 1919‘da bir gazetede tefrika edildiktensonra, sonrası yıl kitap hâline kazançlan “H âtırât-ı Siyâ-siyye”, zikredilen baskısına dayanılarak sâdeleştirilmiş aslındahiçbir tasnif ve tertibe tâbi tutulmayan metinden kolayca istifâdeyitemin için, içeriğe uygun bölüm ve ara—başlıklarıile bâzı zanirf notlar ilâve olunmuştur.Tarih araştırıcılarının önemle müracaat ettikleri bu değer* ‘li kaynak yapıta, okuyucularımızın da ilgi duyacaklarını umuyoruz.

Şeyhülislam Cemaleddin Efendi Siyasi Hatıralar Kitabını İndir

Article Categories:
Dini Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir