Nasiruddin Tusi – Seçkinlerin Ahlakı Kitabını İndir

tarafından
33
Nasiruddin Tusi – Seçkinlerin Ahlakı Kitabını İndir

Nasiruddin Tusi – Seçkinlerin Ahlakı Kitabının Özeti

İslâm entelektüel geleneğinin seçkin simalarından olan Nasîruddîn Tûsî, felsefi ahlâka dair eserleriyle Osmanlı ahlâk düşüncesini de etkilemiştir. Kitap Tûsî’nin pratik ahlâka dair iki eserini içermektedir: Evsâfu’l-Eşrâf, onun tasavvuf alanındaki temel yapıtıdır. Hakk’a ulaşmak üzere seyr u sülûk ehlinin ve evliyanın yöntemi gereği yapılan manevî yolculuğu anlatır. er-Risâletü’n-Nasîriyye ise filozofça yaşamanın esaslarını, insanı mutlu kılabilecek erdemleri ve bu bağlamda dinin rolünü konu edinmektedir.

Nasiruddin Tusi – Seçkinlerin Ahlakı Kitabını İndir