background img
Şub 11, 2018
62 Views

Muzaffer Şerif Sosyal Kuralların Psikolojisi Kitabını İndir

Written by

Muzaffer Şerif  Sosyal Kaidelerin Psikolojisi Türkiye’den tek parti döneminin aydın kıyımlannda aynlmayamecbur bırakılan Muzaffer Şerif’i dünya toplum bilimcileri Sherifadıyla ‘tanır. Türkiyeli bilim insanlan arasında ise Şerif’in herhangibir kitabını okuyan çok azdır. Pek çoğu kim olduğunu dahi bilmez.Ancak Şerif unutulmuş değil, Türkiye’de unutturulmuş bir bilimadamıdır. Oysa bugün Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’ –nin ileri gelen sosyal bilimcileri arasında Şerif dendi mi akan sulardurur.Muzaffer Şerif toplum psikolojisinin başlıca kurucu ve kuramcılanarasında bulunur. Onun psikoloji’ye en büyük katkısı, bireylerianlamadan toplumu, toplumu anlamadan da fertleri anlamanınolanaksız olduğunu, yaratıcı ve titiz deneyleriyle ispat etmesi olmuştur.Bu yolda fizik, kimya gibi •pozitif,, bilimlere benzemeye çabalayarak,insanı toplumdan soyutlayan ve kimliğini mutlak kuru laboratuarçalışmalannda arayan psikoloji’ye yeni bir istikamet vermiş, bireyve toplumu birbirlerine karşıt veyahut ayn güçlermiş gibi ele alanyaklaşımların kısırlığını göstermiştir.Şerif’in ve Gardner Murphy’nin bundan sonra yer alan önsözlerigerek kitabı, gerekse yazarın ilmi kişiliğini tanıtıyor, Şerif’­in toplum psikolojisine katkılarını belirtiyor. Ancak bu tanıtmalarözellikle kitabın Türkçe baskısı için yeterli değil. Türkiye’li aydınıngünümüze dek süregelen çileli hayatına nice örneklerden biri MuzafferŞerif.Ben Şerif’i Washington’da 196B’de talebelik senelerimde tanıdım.O günlerde Amerika Birleşik Devletleri birbirine giriyordu. İnsanhaklan savaşçısı Martin Luther King ırkçıların tertiplediği bir suikastsonucu öldürülmüş, o güne dek kitlesel pasif direnişlerle haklarınısağlamaya çalışan siyahlar, başşehir Washington dahil birçokbüyük şehirde ayaklanmışlardı. A.B.D. hükümeti bir yandan sokağaçıkma yasağı duyuru ederek, bir yandan da askerlerini sokağa dökerekolayların önüne geçmeye çabalıyordu. Çok önceleri ·lrkçılık Psikolojisi•isimli bir kitap yazmış olan Şerif ise, günün olaylarıyla ilgiliolarak Georgetown Üniversitesi’nde bir konferansa çağrılmıştı. Konuşmadansonra kendimi kısaca tanıttım. Şerif ne Türkiye’den konuşmakistedi ne de Türkçe. Konferansa ait kısaca karşılıklı İngilizcekonuştuktan sonra ayrıldık. Şaşırmıştım. Önce, uzun yıllarAmerika’da kaldığından Türkçesini unutmuş olabileceğini düşün-düm. Çok sonra da Muzaffer Şerif’in nasıl «Muzafer Sherif,. oldu­ğunu öğrendim.Türkiye’de ,1945-50 seneleri arası, bir yandan demokrasiye geçişiçin ehemmiyetli bir kımıldama başlamış iken, bir yandan da Ulusal Şefİnönü’nün tek parti döneminin baskı rejimi süregelmektedir. 4-5 AralıkTan gazetesi olaylan, matbaanın yağmalanması ve Sertellerintutuklanması, «Zincirli Hürriyet .. gibi mecmuaların yasaklanması, SabahattinAli cinayeti, aydın sürgünleri hep bu senelere rastlar. Henüzemek.leme döneminde olan üniversiteler de, baskıya kurban verir.İlk kurban İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi doçentlerindenMehmet Ali Aybar’dır. «Kağıt Üstünde Demokrasi .. isimli bir yazısındanötürü üniversite ile ilişkisi kesilir.Aynı sıralarda üniversitede propaganda yapıyor gerekçesiyle,düzmece bir ihbar neticesi Muzaffer Şerif kısa bir müddet için hapishanedehücreye kapatılır. Ancak, gözaltına alınması için hiçbir legal gerekçebulunamayınca serbest bırakılır. Mapustan çıktıktan sonra daAnkara’nın baskılı havasından bir süre ayrılmaya karar verip istifaeder. Aynı zamanda kendisine Princeton Üniversitesi’nden bir davetgelmiştir. Amerika’ya geçer ve kısa bir süre sonra araştırmave ön hazırlıklarını D.T.C.F.’de bitirdiği ve bugün sosyal psikolojidebaşyapıt sayılan «Outline of Social Psychology» isimli kitabı­nı yayınlar. Şerif’in kapalı toplunilann değişmesiyle alakalı Türk köyleriüzerine başlattığı bu araştırmalar, sonraki senelerde Fatma Başaranve Mübeccel Kıray’ın çalışmalarıyla surdürülür. Şerif 1946’daPrinceton’dan Yale Üniversitesi’ne geçer. Gene de aklı fikri Türki”ye’de, geride bıraktığı talebelerinde ve yurda dönünce· gerçekleştirmeyidüşündüğü çalışmalanndadır. Üniversitedeki meslektaşları, eskiöğrencileriyle daimi haberleşir, fakülteye dönme tasarılan yapar.İki sefer tam dönmek üzereyken, Türkiye’deki anti-demokratik geliş­meler dönmesini engeller

Muzaffer Şerif Sosyal Kuralların Psikolojisi Kitabını İndir

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir