background img
Nis 28, 2018
62 Views

Milliyetçilikten Önce Milletler – John Alexander Armstrong Kitabını İndir

Written by

Milliyetçilikten Önce Milletler – John Alexander Armstrong Kitabının Açıklaması:

Milliyetçilikten Önce Milletler – John Alexander Armstrong

“Bu kitabın amacı bizim ‘ulus’ olarak kavramsallaştırdığımız yoğun grup özdeşleşmesinin ortaya çıkışını araştırmaktır. Rastgele mekânsal yakınlık ya da üstün bir gücün baskısı dışında, bireyleri geniş kümelerde birbirine bağlayan nedir? Her şey bir yana, çok uzun bir süre boyunca grup kimliğinin devamını sağlayan çimento nedir?” Ulus, modern bir olgu olsa da bar›nd›rd›ğ› aidiyet ve özdefllik kurma mant›ğ› derin köklere sahiptir ve tarihsel olarak epey geriye götürülebilir. John Alexander Armstrong Milliyetçilikten Önce Milletler adl› kitab›nda, bizi günümüzde çok tart›fl›lan “kimlik” meselesini ve kimlik siyasetlerini anlamaya yard›mc› olacak uzun ama oldukça verimli bir yolculuğa ç›kar›yor. Elinizde tuttuğunuz bu kitap sembollerin, mitlerin, dillerin, dinlerin bireyleri birbirlerine bağlay›p bir “aidiyet” kurmada hangi flartlarda ve nas›l etkili olduklar›n›, yerleflik yaflam› oluflturmada nas›l ifllevsellik kazand›klar›n› ve “öteki” olan› iflaretlemede, yani grup aidiyetini oluflturmada ne tür katk›lar sağlad›klar›n› ince eleyip s›k dokuyarak ak›c› bir biçimde anlat›yor, tarih disiplinine görmezden gelinemeyecek bir armağan sunuyor.

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir