Asar-i Bakiye – Salih Zeki (3 cilt Tükçe & 1 Osmanlıca) Kitabını İndir

Haziran 27, 2018 admin 0

Salih Zeki Beye kadar ne Osmanlı coğrafyasında, ne de İran gibi İslam ülkelerinde direk yazma matematik yapıtlarına dayalı olarak İslâm-Türk matematik tarihiyle alakalı müstakil rastgele bir çalışma kaleme alınmamıştır. Batı’da telif edilen yapıtlarda ise İslâm-Türk matematikçilerinin çalışmaları, büyük oranda Latinceye çeviri edilmiş ve Batı Avrupa’da gelişen matematiğe tesirde bulunmuş kitaplardan hareketle değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelerde, İslam-Türk matematiğinin; kalıtçısı olduğu Yunan ve Kitap Özeti

Mukaddime – İbn-i Haldun Kitabını İndir

Haziran 27, 2018 admin 0

Mukaddime, İbn-i Haldun’un en tanınmış yapıtıdır. Tarih, iktisat, sosyoloji,politika gibi bir hayli sosyal bilim için temel teşkil eden görüşleri içinde barındırır.Mukaddime bir kitabın asıl metninden evvelki yazısı, önsözü mananına gelir. Klasik kaynaklarda “mukaddimetu’l-kitâb” ve “mukaddimetu’l-ilim” olarak ikiye ayrılır. Birincisi kitaba bir giriş, ikincisi ise yapıtın ait olduğu ilim dalı konusunda temel bilgilerin verilmesini amaçlar. Mukaddime yerine “İftitâh”, “Fâtihatu’l-Kitâb”, “Tavtıe”, “Temhîd”, Kitap Özeti

Türkiye Tarihi Ansiklopedisi – 4 cilt Kitabını İndir

Haziran 27, 2018 admin 0

Türkiye Tarihi, Oğuz Akkan ile Sina Akşin’in 1980 seneninde oluşturdukları bir tasarının ve uzunca bir çalışma ve hazırlık döneminin ürünüdür.Sina Akşin yazarlar kadrosunu oluşturmuş ve yayın yönetmenliğini üstlenmiştir.Politika Tarihi bölümlerinin yazarları Ümit Hassan, Metin Kunt, Sina Akşin, Mete Tunçay, Cemil Koçak, Hikmet Özdemir, Bülent Tanör’dür.İktisat Tarihi bölümlerini Halil Berktay, Suraiya Faroqhi, Korkut Boratav, Zafer Toprak yazmışlardır.Düşünce Tarihi bölümleri Ümit Hassan, Kitap Özeti

Michael H. Hart – En Etkin 100 Kişi Kitabını İndir

Haziran 26, 2018 admin 0

 Michael Hart’ın tartışmalara sebep olan kitabı “En Etkin 100” 1978 seneninde ilk sefer yayınlandığında eleştirmenler yazarın oldukça cesaretli olduğundan söz ediyordu: Hart, kendince en tesirli bulduğu kişilerin listesini yapmakla kalmamış, onları tesir derecelerine göre sıralamıştı.Söylemek gerekir ki, eleştirmenler yanıldı: Kitap o günden bu güne iyi bir satış grafiği ele geçirdi. Yıllar geçtikçe Hart’ın elindeki liste azalıp çoğaldı, listeye yeni isimler Kitap Özeti

Tanrının Tarihi – Karen Armstrong Kitabını İndir

Haziran 26, 2018 admin 0

İsrail Peygamberleri kendi duygularını ve tecrübelerini Yaradan’ya yüklemeye başladıklarından beri, tektanrıcılar bir manada kendileri için bir Yaradan yaratmışlardır. Yaradan’nın, karşı karşıya gelinebilecek rastgele başka bir varlık gibi, açık bir olgu olarak görülmesi seyrektir. Son zamanlarda insanların çoğu bu yaratıcı gayrete girişme isteğini yitirmiş görünüyor. Bu vaziyet bir yıkıma yol açmaz. Dinsel düşünceler geçerliliklerini yitirdiklerinde, çoklukla acı vermeden yok olurlar. Deneyilik Kitap Özeti

İslam Hukuk Felsefesi – Abdulvahhab Hallaf Kitabını İndir

Haziran 26, 2018 admin 0

Prof. Abdülvehab Hallaf, Usulü’l – Fıkh’ına Mısır’ın çağdaş yasalarından da örnekler almış, maddelerini zikretmiştir. Ben bunların bizim yürürlükteki yasalarımızda hangi maddelere tekabül ettiklerinin tesbitini, Ankara Hukuk Fakültesi Doçentlerinden Sayın Yahya Zebunoğlu’ndan rica ettim, kabul emrettiler. Çevirimiz, yapıtın 1954 senenindeki 6. baskısından yapılmıştır. Bu baskının sahife numaralarını tercemeye koyduk ki, aslına bakmak isteyenler kolayca bulabilsinler…(Önsözden) İslam Hukuk Felsefesi – Abdulvahhab Hallaf Kitabını Kitap Özeti

Ögeday Kaan Devrinde Türkistan Ganizhamal Kushenova Kitabını İndir

Haziran 7, 2018 admin 0

Ögeday Kaan Devrinde Türkistan  Ganizhamal KushenovaOrtaçağ Tarihi için kısa bir vakit dilimini içeren “Ögedey Kaan DevrindeTürkistan ve Maveraünnehir (1229-1241)”, Moğol Devleti tarihinde bu güne kadarayrı bir konu olarak ele alınmamıştır. Cengiz Han’ın varisi olan Ögedey dönemi,Moğol Devleti’nde millet örgütü devrinin başlangıcı ve Türk-Moğol ordusufetihlerinin ikinci devridir. Ayrı olarak Moğol silahlı gücünün Türkleşme devrininbaşlangıcıdır.Bilhassa Ögedey’in döneminde ortaya konulan büyük projelerin başında Kitap Özeti

Yunan heykeli – Arkaik Donem Kitabını İndir

Haziran 6, 2018 admin 0

Yunan heykeli – Arkaik Donem :Sir John Boardman’ın büyük övgüyle karşılanan Yunan Heykeli Arkaik Dönem ve Klasik Dönem el kitaplarının devamı niteliğindeki bu çalışma, konuyu MÖ 4. asırdan Büyük İskender vaktine kadar getirir. Yazar, dönemin yeniliklerini ele alır: Kadın nü ve portre, Halikarnassos Mausoleionu dahil bir hayli ehemmiyetli abide, sonraki kuşaklar tarafından ilgi gören Praksiteles ve Lysippos gibi ehemmiyetli isimler. Kitap Özeti

Tıbbi Farmakoloji – Oğuz Kayaalp Kitabını İndir

Haziran 6, 2018 admin 0

pdfkitapoku.com ailesi sizlerle bu mukemmel kitabı paylasmaktan onur duyar buyrun :Farmakoloji Günümüzdeki manasıyla canlı organizmadaki (deney hayvanı ve insan) ilaç tesirlerini ve canlı organizmaya alınan ilaçların yapısını inceleyen bir bilim “ dalıdır. Yeni sentezlenmiş veya nebatlardan ayrıştırılmış maddelerin tesirlerini biyolojik yapısını laboratuvar çalışmaları ile deney hayvanlarında, muayenehane araştırmalar ile insanlarda inceleyerek ilaç geliştirme çalışmalarına katkı veren bir tıp ve eczacılık Kitap Özeti

Klinik bilimler Kitabını İndir

Haziran 6, 2018 admin 0

Muayenehane bilimler :Bu çalışmanın emeli, hipokampal skleroza bağlı mesial temporal lob epilepsili (MTLE-HS) hastalarda hipokampal ve ekstrahipokampal alanları manyetik titreşim volumetri (MRV) yoluyla incelemek ve volumetrik farklıkların etiyolojik ve muayenehane etmenlerle ilişkisini araştırmaktır. Gereç ve Yollar: Çalışmaya 14 sol ve 14 sağ MTLE-HS’li 28 hasta ve 36 sıhhatli kontrol olmak üzere, toplam 64 kişi dâhil edildi. Üç grup arasında hipokampus, Kitap Özeti

Jawetz Melnick & Adelbergs Medical Microbiology Kitabını İndir

Haziran 6, 2018 admin 0

Jawetz Melnick & Adelbergs Medical Microbiology pdf book :The twenty-seventh edition of Jawetz, Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology delivers a concise, up-to-date overview of the roles microorganisms play in human health and illness. Linking fundamental principles with the diagnosis and treatment of microbial infections, this classic text has been updated throughout to reflect the tremendous expansion of medical knowledge afforded Kitap Özeti

Sorgulayan Denemeler – Bertrand Russell Kitabını İndir

Haziran 6, 2018 admin 0

 Russell Sorgulayan Tecrübeler’de dünyanın başına bela olan pek çok meselenin insanların inançlarını akıllarının önüne koymasından ileri geldiğini iddia eder. Oysa aklın inancın önüne konması, dinsel ve siyasal ihtiraslardan doğabilecek pek çok dehşet verici olayın yaşanmasını engelleyecektir. Russell’ın bu düşüncelerini ifade etmesinin hemen peşinden dünya sahnesinde yaşanan pek çok acı olay, yazarın felsefi kaygılarının ne denli isabetli olduğunu göstermiştir.21. asır kapitalizminin Kitap Özeti

Edward Edelson Gregor Mendel Kitabını İndir

Haziran 6, 2018 admin 0

Mendel bugün genetik biliminin babası olarak kabul ediliyor; oysa çalışmaları o hayattayken kimsenin pek alakasını çekmemiş, bu bilim insanı, bir hayli konuyla ilgilenen, çeşitli araştırmalar yapan bir rahip olarak görülmüştü.Yaşamöyküsü Dizisi, dünyayı kavrayışımızı biçimlendiren bilim insanlarının şahsi öykülerini tarihsel arka tasarılarıyla beraber anlatan kitaplardan oluşuyor. Bilim insanlarının çalışmalarını ve bu çalışmaları abluka eden temel bilgileri de özetleyen yaşamöyküsü kitapları bu Kitap Özeti

Türkçenin Sırları – Nihad Sami BANARLI Kitabını İndir

Haziran 6, 2018 admin 0

Bir dilin kelimelerini hor görmek, hakir görmek, hele şu veya bu siyasi veya ideolojik sebeple dilden atılabilir görmek, en az, onların oluş ve yontuluş tarihini bilmemekten, hem de sevmemekten doğan büyük bir gaflettir.Zira, milletlerin olduğu gibi, kelimelerin de tarihi vardır.Bir milletin ataları, yüzyıllarca o kelimelerle doymuş, onlarla düşünmüş; birbirlerini ve evlatlarını o kelimelerle tamamıyla ulusal bir sanatla işleyip Türk yapmışsa, Kitap Özeti

Pierre Hadot Wittgenstein ve Dilin Sınırları DoğuBatı Yayınları 2009 Kitabını İndir

Haziran 6, 2018 admin 0

 Büyük antik felsefe uzmanı Pierre Hadot, bu küçük fakat derin kitapta Wittgenstein konusunda birbiri içine geçen üç felsefi hikâye sunmaktadır okuyucuya: ilkin, Wittgenstein felsefesinin hemen hemen hiç bilinmediği bir dönemde, onun ifade ettiği tertemiz bir anlayışın bir feylesofun düşünce rotanında oynadığı belirleyici rol ve bu bulgunun yarattığı açılımlar. İkinci olarak, gerek dünya felsefe tarihi içindeki yeri, gerekse asrımızın düşünce abuhavanında Kitap Özeti

şiir dili ve türk şiir dili Kitabını İndir

Haziran 6, 2018 admin 0

Prof.Dr. Doğan Aksan’ın, ŞİİR DİLİ VE TÜRK ŞİİR DİLİ (Dilbilim Açısından Bakış) ismini taşıyan bu eseri, yerine şiir tecrübe et insan yaratısının çözülemeyen, kestirilemeyen bazı istikametlerinin dilbilimle aydınlatılabileceğini ortaya koyuyor. Bunu yaparken de Türk şiirinin örneklerinden faydalanıyor.Dilbilimcilere, Türk dili ve edebiyatı öğretmen ve talebeleriyle araştırıcılarına, bilhassa şiirseverlere ışık tutan bir eser. şiir dili ve türk şiir dili Kitabını İndir

1 2 3 13
maltepe escort