background img
Şub 13, 2018
88 Views

Falih Rifki Atay Bas Veren Inkilapci Ali Suavi Kitabını İndir

Written by

Falih Rifki Atay  Bas Veren Inkilapci Ali Suavi  Ali Suavi der ki: “Türkiy e kocamıştır ve can çekişmektedirfikri yeni çıkma değildir. İngiltere KralıBirinci Charles’m sefiri Sir Thoma s Roe , 1623 tarihinde,Osmanlı Devleti’nin kocamış ve Türklerinbitmiş olduğundan bahis ile, Türkiye’yi Avrupa devletleriarasında taksim etmek layihasmı (tasarısını)yazmıştır. Tanınmış Volney de bu fikirleri neşretti. Hattabu mevzu ile ilgili yazmış olduğu kitap GeneralBonaparte’m elinden düşmezdi. Volney’den sonra bufikir Avrupa’da dağıldıkça dağıldı. Hem de geçen senegöçen tanınmış Lamartine de bu itikatta idi. Şimdilerdeise Türkiye’yi beş devlete taksim eden haritalar,Paris’in her sokağmda satılmaktadır. Şurası bilinmelidirki, Türkiye kocamıştır fikri Avrupa’ya girdiğindenberi, buna karşı bu memlekette, Türkiye gençtirfikri doğmuştur. Bu gençlik fikrinde olanların bizceen tanınmışı Köprülüzade Fazıl Paşa’dır ki, ‘He r sı­nıf uyruğa emniyet’, ‘Vergi atamak’, ‘Asker tertipetmek ‘ gibi Gülhane Hattı asallarını, 1108’de(1792), ‘Nizam-ı-Cedid’ namı ile duyuru etmiştir. Do ­ğup da hâlâ bir ehliyetli taya (çocuk bakıcısı erkek )eline düşmeyen bikes (kimsesiz) Tanzimat ise FazılPaşa’nm ana yasa a düşürdüğü ‘Nizam-ı-Cedid’denibarettir.’ (1)Bizim inkılap tarihimiz, Osmanlı devlet ve halkadamlarının ilkuyannuşlanndan “Batıp göçme ” tehlikesininsezildiği ve “Yenilenip kurtulma ” ihtiyacı­nın duyulduğu günlerden başlamaktadır. Ali Suavi’yegöre bu savaşın tarihi iki buçuk yüzyılı geçiyor ve he rdevirde ayn bir karakter taşıyor.1878’de kırk yaşmda fikri ve davası uğruna ba­şını veren Ali Suavi de bundan yetmiş beş sene evvelki“Gen ç Osmanlılar” devrinin adamıdır.“Hind ” isimli kitabımın ön sözündeki bir hikâyeyitekrarlamak istiyorum. Japon kurtuluş tarihini yazanlar,bunun başlangıcım 1771 yılı Martı’m n dördüncügününe kadar götürürler: “O gün iki Japon talebesiSugita Gempaku ve Maeno Riyotaku, bir katilincesedini parçalayıp, insan vücudunun Hollandaanatomi kitaplarının yazdığı gibi olduğunu göstererekGarp ilminin üstünlüğünü kanıtladılar.” Deme kki Japon kurtuluş davası, Çin medresesinin karanlı-(1) Ulûm (Bilimler) gazetesi, ikinci cilt, salya 789. Tırnak içindekifıkraların mesuliyetini yazarına bırakıyoruz.içine müspet ilimler ışığını tutarak ileri atılmıştır.Arap medresesine karşı bu zafer bizde ancak yirminciasrın ilk yirmibeş yılı içinde kazamlabilmiştir (2).Osmanlı devletinin garp alemi önünde yıkılıp gideceğinianlamakta Japonlardan çok önce, tam çarelerinibulmakta ise bir buçuk yüzyıl soma geliyoruz. 31Martta (1909 gericilik olayı günü ) mektebe giderkençantamdaki resimli kitaplar parçalanmıştır. Okuduğumüniversitede hür tefekkürden yapıt yoktu. İlkKuvayi Milliye Meclisi Anadolu’da onlarca medre ­se açmıştır ve resim dersini yasak etmiştir.Coğrafyanın, Osmanlı saltanatım halk katışıklı­ğının, Islahatçılardaki anlayış darlığının, aman verme z iki büyük düşmanla ara verme z harplerin, Saray,Babıâli ve fikir adamlarındaki türlü zaafların bugecikmede asallı tesiri olmuştur. Bununl a birlikte,Türk inkılabının kökleri bu uzun geçmişin bağrındadırve he r devirde Türk kurtuluşu için doğru fikirlerve asil duygularla kalpleri çarpanlar, Türk kortulu-şunun müjdecileridir.İsmail Ham i Danişmend’in “Ali Suavi’nin Türk­çülüğü” isimli broşürünü okuduktan sonra, bu inkılap­çı) Bu eseri bir hayli önce yazmıştım. Bugünden daha iyimsermişim.çının hayat ve eserini öğrenmek istedim. Ulusal EğitimBakanlığı Müsteşarı arkadaşım İhsan Sungu’dan“Ulû m gazetesi koleksiyonu ile Ali Suavi’ninParis’te çıkardığı Türkçe ve Fransızca eserleri aldım,okudum.O devrin Osmanlı rüştiyelerinde ve medreselerindekendi kendini yetiştiren bir adam, Arapç a veFarsçası ile ne kadar öğrendiğini bilmediğimiz Fransızcave İngilizcesi ile nasıl bir tefekkür nizamı kurabilir?Zamanıyla şöhretlerinden geçilmeyen modern­larının en tanınmışlarından hangisinin eserini, yer yer,çocukça bulmuyoruz ? Namı k Kemal’in bir kitabınızevkle ve kanarak okuyabiliyor muyuz ? HattaEdebiyat-ı-Cedide’nin önceden o kadar sanldığımızciltlerine yıllardan beri el sürebiliyor muyuz ? Hangisitezattan tezata düşmez ? Ne yapalım ki onlar dahaeskilerinden, biz de onlardan geliyoruz. 

Falih Rifki Atay Bas Veren Inkilapci Ali Suavi Kitabını İndir

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir