background img
Şub 4, 2018
87 Views

Evliyalar Ansiklopedisi – Dr. Enver Ören Kitabını İndir

Written by

Allahü Teâlâ, Âdem aleyhisselâmdan beri insanları ebedî saâdete kavuşturmak için Peygamberler göndermiştir. Peygamberler, insanları kurtuluşa çağrı etmiş, doğru olan yolu bütün sıkıntı ve işkencelere karşın bıkmadan, senemeden anlatmışlardır. Bu arada Peygamberlere tam tâbi olan, Allahü Teâlânın sevgisi ile dolu, mânevî sırlar sâhibi velî zâtlar da her devirde bulunmuş ve insanların din ve dünyâ saâdetine erişmeleri için çalışmışlardır. İnsanlara doğru yolu göstermeleri, hal ve hareketleri ile örnek olmaları evliyânın belli başlı nitelikleridir. Ayrı olarak, Allahü Teâlânın rızâsı için insanların dertleri ile dertlenmeleri ve fedâkârlıkları onların  şânındandır. Onlar, Peygamberlerden sonra seçilenler sınıfındandır. Bir kılavuz elinde yetişerek silsile yoluyla Peygamber efendimize kadar gitmeleri; nerede ve hangi memlekette yetişirlerse yetişsinler, onları tek bir kaynağa bağlamıştır. Bunlar giderek çeşitli kollara ayrılmışlar, Kâdirî, Nakşî, Bayramî, Gülşenî, Yesevî, Mevlevî vs. gibi isimlerle anılmış veya bu yollardan birinde akıp gelmişlerdir.Sultanlar, pâdişâhlar doğruyu onlarla bulmaya çalışmışlar, mânevî sultanın onlar olduğunu görmüşler, onların tavsiyeleri ile devlete, millete ve insanlığa yararlı olmaya çalışmışlardır. Târih süresince insanlığa huzurlu devirler yaşatmış olan Emevîler, Abbâsîler, Selçuklular, Gazneliler, Bâbürlüler, Osmanlılar ve daha bir hayli İslâm devletlerinin sultanları hep bu büyüklerin rehberliğinde hizmete devâm etmişler, yeri gelince atlarının arkalarındangitmişler, bâzan onlarla berâber savaşlara katılmışlardır. Onlar, duâ silahlı güçlerinin kumandanları ve dertlerin mânevî tabibleridir.Bu îtibârla İslâm dünyâsında önceden beri başta sevgili Peygamberimiz ve Eshâbı olmak üzere bütün velîlerin mezarları ziyâret edilmiş, rûhâniyetlerinden istifâde edilmiş, herkes onları vesîle ederek, Allahü Teâlâya yalvarmış, duâlarının kabûlü için niyâzda bulunmuştur.Evliyâ-yı kirâm, Allahü teâlânın ve Peygamberinin (aleyhisselâm) buyruk ve yasaklarını öğreterek, insanların dünyâ ve öteki dünya saâdetine kavuşmaları için uğraşmışlardır. Velî; Allahü Teâlânın rızâsını kazanmış, sevdiğini Allahü teâlâ için seven ve her işi O’nun rızâsı için yapan, her an Allahü Teâlâ ile bulunan, gafletten uzak kimse demektir. Evliyâ ise bu kelimenin çokluk şeklidir. Yâni evliyâ “velîler” demektir. Ancak kelime halk arasında teklik anlamda kullanıldığından biz de ansiklopedimizin ismini Evliyâlar Ansiklopedisi olarak düşündük. Tâbiîn devrinden başlayarak bütün velîleri, geniş İslâm dünyâsı içinde vermeye çalıştık. Bu îtibarla Fas’tan Hindistan’a; Yugoslavya’dan Orta Asya ve Çin’e; Kırım ve Kazan’dan Afrika’ya ve Yemen’e kadar bu gruba giren hemen her İslâm büyüğünü almaya çaba ettik. Ancak kaynakların bolluğu sebebi ile Anadolu’da yaşayan velîler bu ansiklopedide daha çok yer tutmuş veya çok yerel olup elimize geçmeyen ve kaynaklarda bulunmayanlar ansiklopedi dışında kalmış olabilir. Nitekim bâzı velîlerin hayat ve menkıbeleri ile ilgili, çok aramamıza karşın, hiç bilgi bulunamamış, bâzıları ile ilgili ise bir iki sayfayı geçmeyen yazılar yazılabilmiştir. Ama bütün bu Allah Arkadaşları, aynı kaynaktan fışkıran nûrları, olduğu gibi gösteren aynalardır. Hangisine baksak hepsinde aynınuru görürüz.Yıllarca süren bir çalışmanın neticesinde, okuyucularımıza sunduğumuz bu on ciltlik Evliyâlar Ansiklopedisi okuyanları binlerce velînin mânevî sohbetine kavuşturacaktır. Onların güzel ahlâkları, söz ve menkıbeleri ile huzur bulacaksınız. Biz böyle bir ansiklopediyi sunmanın sevinci içindeyiz. Şâyet eksiklerimiz olursa iyi niyetimize bağışlanmalıdır. Yayınladığımız ansiklopedinin yararlı olması ve mânevî hayâtımızı kuvvetlendirmesi başlıca temennimizdir.Dr. Enver Ören

 

Evliyalar Ansiklopedisi – Dr. Enver Ören Kitabını İndir

Article Categories:
Akademik Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir