Eğitim, Örgüt ve Liderlik Kitabını İndir

tarafından
33
Eğitim, Örgüt ve Liderlik Kitabını İndir

Eğitim, Örgüt ve Liderlik Kitabının Açıklaması:

Eğitim, Örgüt ve Liderlik

Örgütsel ve yönetsel ortam bireyin yaşamında önemli bir yere sahiptir. Sosyal yaşamda giderek yaygınlık gösteren örgüt ve yönetim sorunları iş yaşamında tatminsizliği ve yönetime güvensizliği tetiklemektedir. Çalışma şartları ne olursa olsun iş tatmini örgütler açısından önemli bir sorundur. Çalışanların örgütsel ve yönetsel nedenlerden dolayı işlerini kaybetme konusunda yaşadıkları duygusal sorunlar onlarda örgüte karşı duygusal aidiyetsizlik kazandırabilir. Eğitim kurumlarının örgütsel yapısını diğer kurumlarda farklılaştıran temel olgu ürünün niteliğinden kaynaklanmaktadır. Eğitim kurumlarının girdisi ve çıktısın insan olması ne- deniyle aidiyet duygusu güçlü olan çalışanlara ihtiyacı zorunlu kılmaktadır. Örgütsel yaşamda meydana gelen yönetsel sorunlar liderlik sorununu tartışmaya açmaktadır. Günümüzde karmaşık sorunlarla örgütün baş edebilmesi için liderlere ihtiyaç duyulmaktadır. Çağımızda Lider, örgütün bugününü yöneten ve geleceği ile ilgili belirsizliği görenler olarak algılanmalıdır.

Klasik yönetim anlayışı sürecinden, modern yönetim anlayışı sürecinin sorun çözme biçimlerine baktığımızda çalışanları örgütlerin değiştirilebilir birer parçası olarak gören temel düşüncesinden, çalışanları merkeze alan, onların duygu, düşünce ve ihtiyaçlarına önem veren bir anlayışa doğru gelişim gösterdiği görülmektedir. Bu nedenle örgütsel amaçların gerçekleşmesi için izleyenleri bir amaç doğrultusunda istekle çalıştıracak liderlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bir örgütte lider ve izleyenleri arasındaki etkileşimin artması beraberinde örgütsel barışı, örgütsel bağlılığı ve örgütsel etkililiği getirecektir. Yönetim evrensel bir kavramdır. Örgütler karmaşık olan insanın sorunlarının çözümü için uğraşırken eskiye oranla daha karmaşık ve çok değişkenli bir durumla karşı karşıyadırlar. Örgütlerin rekabet gücünü etkileyen en önemli değer ise liderin potansiyel gücüdür.