background img
May 10, 2018
103 Views

Dergi Siyer İlim Tarih 1Si 6 Sayı Kitabını İndir

Written by

Dergi Siyer İlim Tarih 1Si 6 Sayı Kitabının Açıklaması:

Dergi Siyer İlim Tarih 1Si 6 Sayı

3 Aylık İlim, Tarih Ve Kültür Dergisi

Ah! Mine’L-Adâlet
Dergimizin 2018 Yılının İlk Sayısın¬Dan İtibaren Ülkemizin Ve İslâm Dünyasının Genel Gidişatının Bir Değerlendirmesi Olabilecek, Yaşanan Ha¬Diseleri Kur’Ânî Bir Perspektif Ve Nebevî Bir Bakış Açısıyla Ele Alabileceğimizi Dü¬Şündüğümüz Bazı Kavramlar Üzerinden Konuları Ele Almaya Çalışmıştık. Geçen Sayımızda Malumlarınız “Cihad” Kavra¬Mını Gündeme Taşımıştık. Bu Sayımızda Da Kapak Ve Dosya Konusu Olarak “Adâ¬Let” Kavramını İşlemeye Çalıştık.
Hiç Şüphesiz Adâlet Gibi Kendisine Bu Kadar Değer Ve Önem Atfedilmesine, Her Türlü Alanda Birbirinden Farklı, Ama Her Birisinde Vazgeçilmezliğine Ve Değerine Vurgu Yapılarak Övülen; Bunun İle Birlikte Uygulama Noktasında Ve Güncel Hayatta Karşılığı Bir O Kadar Az Ve Çarpıtılmaya Maruz Kalarak Değersizleştirilen Başka Bir Kavram Olmasa Gerek. Yani Sözü Çok; Özü Az Bir Kavram İle Karşı Karşıyayız.
Asr-I Saâdet Olarak Nitelendirdiğimiz Hz. Peygamber (Sas) Ve Onun Güzide Ashâbının Yaşamlarıyla Renklendirdikleri Dönemin Temel Yapı Taşının, Kurucu Değerlerinin Esasının Adâlet Olduğunu Söylersek, Sa¬Nırım Abartmış Olmayız.
İslâm Tarihinin İlerleyen Dönemlerine Baktığımızda Da Siyasî, Hukukî Ve Top¬Lumsal Hayatta Adâletin Hakkı Ne Kadar Teslim Edilmişse, Ona Ne Kadar Değer Ve¬Rilmiş İse Hem Dinî Hem De Sosyal Ha¬Yatta O Derece Müreffeh Ve Rıza-İ İlahîye Muvafık Uygulamaların Ortaya Çıktığına Şahit Olmaktayız.
Esasen Şunu Rahatlıkla Söyleyebiliriz Ki: Gerek Tecrübe Edilmiş İslâm Tarihi, Gerek¬Se Günümüzde Âlem-İ İslâm’In Yaşadığı Buhranların Ana Nedeni “Adâlet”İn Hakkı¬Nın Tam Olarak Verilmeyişi Ve Onun Tesis Etmek İstediği Nizamdan Uzaklaşmaktır.
İnsanın Yaşamını Devam Ettirmesi İçin Olmazsa Olmazı Olan Kuvve-İ Aklîye, Kuv¬Ve-İ Şehevîye Ve Kuvve-İ Gadabîye Ola¬Rak Adlandıran Ruhun Bu Üç Kuvvesi/ Gücü, Cenab-I Hâk Tarafından Fıtrî Bir Sınırlamaya Tabi Tutulmamış, İmtihanın Bir Gereği Olarak İnsanın Özgür İradesi¬Nin Kontrolüne Verilmiş. Dolayısıyla Bu Duygular/Kuvveler Mutedil Bir Şekilde Dengede Tutulmadığı Taktir De -Hikmet, İffet Ve Şecaat Değerleriyle Ortaya Çıka¬Rılmadıklarında- İfrat Ve Tefrit Halleriyle Pek Çok Zulümlere İmza Atabilmektedir.
İşte Bu Temel Duyguların/Kuvvelerin Her Üçünün De Kâmil Bir Surette Dengeye Ka¬Vuşturulmasının En Önemli Vesilesini, Alimlerimiz “Adâlet” Olarak Tanımlamış¬Lar. Bu Mutedil/Adilâne Noktaya Da Beşer Ancak İlahî Bir Dokunuş Ve Nebevî Bir Rehberlik İle Ulaşılabileceği De Her Türlü İzahtan Varestedir. Hz. Peygamber (Sas) Ve Ashâbının Adîl Hayatları Bu İddiamı¬Zın Yaşayan Delilleridir. Kendi Kızlarını Diri Diri Gömmek Noktasında Hiç Bir Vic¬Danî, Ahlakî Ve Dolayısıyla Adîl Bir Yak¬Laşıma Sahip Olmayan Bir Zihnin/Kalbin, İslamlaşma Sonrasında Karıncanın Hakkı Noktasında Bir Izdırap Duyuyor Olmasını Başka Nasıl Açıklayabiliriz Ki!?
İnsanlığın Ve Dahi Âlem-İ İslâm’In Bu Yeni Yüzyılda Başlarına Gelen Büyük Felaketler Ve Gelmesi Muhtemel Ağır İmtihanlardan Yegâne Kurtuluşun, Tüm Olaylara Ve Ol¬Gulara Göstereceği Adîlâne Yaklaşımlar Sayesinde Olacağı Muhakkaktır.
Bu Sayımızda Kimleri Ağırlıyoruz?
“İslâm’In Temeli Adâlet” Serlevhasıyla Çı¬Kan Bu Sayımızda Mustafa Fayda, Şadi Eren Ve Muhammed Emin Yıldırım Ho¬Calarımızın “Adâlet” Kavramını Çeşitli Yönleriyle Ele Alan Birbirinden Değerli Yazıları Yer Almakta… Bunun İle Birlik¬Te Bu Sayımızdan Başlamak Üzere Kapak Bölümünde Siyer Alanında Araştırma Ya¬Pan Genç Kalemlere De Yer Verdik. “Hz. Peygamber’İn Getirdiği Mesaj Ve Pratik¬Lerinde Adâletin Yeri Nedir Ve Yansıma¬Ları Nelerdir?” Sorusuna Ali Rıza Demir¬Can, Kasım Şulul, Yusuf Ziya Keskin Ve Ejder Okumuş Hocalarımızın Verdikleri Cevaplar İle Dosya Konusunu Değerlen¬Dirmeye Çalıştık.
Casim Avcı, Levent Öztürk, Mahmut Ka¬Rakış, Abdullah Kara Ve Ahmet Mercan Hocalarımızda Da Bu Sayımızın Çeşitli Disiplinlerine Katkıda Bulunan Değerli Kalemler Arasında Yer Almaktadır.
Rabbim, Bizleri “Ah! Mine’L-Adâlet” Nidala¬Rıyla İnleyen, Adâlete Hasret Gönüllerden Değil, Onu Hayatının Her Alanında Yaşa¬Yarak Hakkını Bi-Hakkın Teslim Eyleyen Kullarından Eylesin İnşallah.
Selam Ve Dua İle…

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir