background img
Şub 12, 2018
93 Views

Çetin Özek Faşizm ve Halk Cephesi Kitabını İndir

Written by

Çetin Özek  Faşizm ve Halk Cephesi İçinde bulunduğumuz yıllar, emperyalizmin tam çö-küşe, sosyalizmin dünya çapında zafere doğru ilerlediğiyıllardır. Bugün dünya işçileri, ezilen halklarla beraber bü-tün ülkelerde emperyalizme ve gericiliğe karşı savaşmakta,dünya sulhu, milli kurtuluş, demokrasi ve sosyalizmmücadelesi genişlemekte, dünya proleter sosyalist devrimcihareketi net başarılar ele geçirmektedir. Ancak emperyalizm,çöküş halinde bile sömürüsünü sürdürebilmek içindünya halklarına karşı yeni yeni yollar uygulamakta,en etkin baskı aracı olan faşizmin saklı yada açık biçimleriniçeşitli ülkelerde sahneye koymaktadır.Bugün sömürülen ülkeler safında olan Türkiye de,emperyalizmin vesayetinde, emperyalizmin işbirlikçisi patronlar,emperyalizmle ittifak halinde olan toprak ağalan,aracı – tefeci grup ve büyük bürokratlar tarafından sömü-rülmekte ve ezilmektedir. İkili anlaşmalar hâlâ yürürlüktedir.Konsorsiyum, Ortak Pazar Türkiye’yi sömürmeplanları yapmaktadır. NATO, 6. Filo, yabancı üsler hergün halklarımızı tehdit etmektedir. İşçi sınıfımızın veonun temel bağlaşığı fakir köylü ile diğer müttefiklerininanti – emperyalist ve devrimci mücadelesi dev boyutla-• 6 •ra erişirken işçiler, köylüler, gençler açıkça kurşunlanmakta,devrimcilere karşı terör artırılmakta, ekonomik vedemokratik dövüşlerini kahramanca sürdüren işçiler üzerinetanklar gönderilmekte, devrimdi işçi sendikaları Amerikancısendikalar lehine çıkartılan faşist kanunlarlatasfiye edilmek istenmekte, haklı istekleri için direnenköylüler dipçiklenmekte, Doğu Anadolu’da Kürt halkınakarşı baskı ve şiddet hareketleri her geçen gün biraz dahagenişletilmekte, cunta pazarlıkları en ehemmiyetli konu olaraksürdürülmektedir. Ve en ehemmiyetlisi, biçimsel demokrasiörtüsü altındaki baskı ve terörünün açık kaba faşizme dö-nüşmesi tehlikesi kol gezmektedir.Böyle bir ortamda faşizmi sınıfsal niteliğiyle ve özellikleemperyalizmle irtibatı istikametinden öğrenmek, dünyanınçeşitli ülkelerindeki ve Türkiye tarihindeki uygulamalarınıtanımak, emperyalizme ve faşizme karşı işçi sını-fının önderliğinde devrimci halk cephelerinin nasıl oluş-turulduğunu yeniden dünyadaki çeşitli uygulamalarıyla inceleyerek«cephe» ile ilgili bir açıklığa varmak, devrimcileriçin kaçınılmaz zorunluluktur.Önceden yayınlanan «Direnen Faşizm» isimli kitabıylaitalya’da faşizmin sistem olarak doğuşunu belgelemişbulunan istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi CezaHukuku Doçenti Dr. Çetin Özek, «Faşizm ve DevrimciHalk Cephesi* isimli bu kitabında, faşizmi emperyalizminsömürü ve baskı aracı bir sistem olarak sınıfsal açıdanincelemekte, dünyadaki ve Türkiye’deki faşist uygulamalarıbelgelerle anlatarak «devrimci halk cephesi» konusunuhem teorik yanıyla, hem de dünyadaki çeşitli örnekleriyleaçıklığa kavuşturmaktadır. Devrimci bilimadamı-mızın bu değerli yapıtının tüm devrimciler için anti – emperyalistve anti-faşist mücadelede temel kaynaklardanbiri olacağına inanıyoruz

Çetin Özek Faşizm ve Halk Cephesi Kitabını İndir

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir