background img
Şub 15, 2018
89 Views

96 Ölüm Orucu Olumun Ufkunda ki Zafer Yasemin Okuyucu Kitabını İndir

Written by

96 Ölüm Orucu  Olumun Ufkunda ki ZaferCezaevleri, sýnýflar mücadelesi süresince devrim ile karþý-devrimin çarpýþma alanlarýndan birisi olmuþtur. Bu vaziyet,bilhassa 1996 yýlý içerisinde Ölüm Orucu eylemimiz vezaferimizle beraber bir defa daha açýða çýkmýþtýr. Egemenlerindevrimci esirler teslim alma politikasý ve isteði,cezaevlerini sýnýf mücadelesinin ehemmiyetli bir mevzisidurumuna getirmiþtir. Türkiye ve Kürdistan’ýn emekçihalklarýna, ezilen millet ve azýnlýk milliyetlerine karþý birköleleþtirme savaþý sürdüren, bu savaþý gittikçe þiddetlendirenegemenler, devrimci esirler teslim almayý bu savaþýkazanmanýn bir koþulu olarak görmektedir. Bu baðlamda,faþist devlet, devrimci ve yurtsevertutsaklara karþý defalarcaçeþitli biçim ve þiddette saldýrýlar düzenlemiþtir.Faþist devletin bu saldýrýlarýndan birisi de Mayýs ’96’da,6,8,10 Mayýs tarihli genelgelerle baþlattýðý saldýrýdýr. Faþistdevletin devrimci-yurtsever esirlere yönelik Mayýs saldýrýsýaylar süren ve tüm toplumun gözü önünde yapýlan birhazýrlýktan sonra gerçekleþtirildi. Bu yüzden, saldýrýnýnbaþlangýcý, devrimci partiler, örgütler ve toplumun ilericikesimleri tarafýndan hiçbir þaþkýnlýða yer vermeyen birsoðukkanlýlýkla karþýlandý. Baþta devrimci-yurtsevertutsaklar olmak üzere tüm ilerici kesimler esirlere karþýsert ve kapsamlý bir saldýrýnýn arayışı içindeydiler.Katil ve iþkenceci kiþiliði Bakan oluþundan önce gelenve toplumda asal olarak bu ilk iki özelliðiyle tanýnan MehmetAðar’ýn ANAP-DYP ortak yönetim hükümetinde Adalet Bakanýyapýlmasý, yapýlacak saldýrý için ehemmiyetli bir iþaretti. Eli onlarca18devrimcinin kanýna bulaþmýþ, iþkence seanslarýnda bizzatbulunan bir kiþinin Adalet Bakaný olarak Þubat 96’da kurulanyeni hükümete atanmasý, faþist devletin ve egemenlerinemekçi halklarýmýza bir mesajýydý. Bu iletide karartýlýk vegözdaðý gibi psikolojik savaþýn iki temel unsuru vardý.Kýsacasý, faþist devlet, Mehmet Aðar’ý Adalet Bakanýyapmakla emekçi halklarýmýza ve devrimci-yurtsevertutsaklara gözdaðý vermeye çalýÞýP, karartýlýk gösterisindebulunuyordu.Devletin cezaevlerine saldýrýsýný, yalnızca egemenlertedevrimci-yurtsever esirler arasýndaki bir hesaplaþmasürecinin ürünü olarak görmek, elbette yanýltýcý olacaktýr.Yukarýda da ifade ettiðimiz gibi, egemenler, iþçi ve emekçihalklara, ezilen millet ve milliyetýere karþý baþlattýðýköleleþtirme savaþýný kazanmanýn bir taktiði olarak devrimcitutsaklarý teslim almayý amaçlamaktadır. Çünkü, egemenlerde biliyor ki, devrimci yurtsever esirler, milli ve sýnýfsalkurtuluþ yoluna giren halklarýn ehemmiyetli bir direniþ ve moralkaynaðý olmuþtur.Egemenlerin devrimci-yurtsever esirlere bu bakýþ vepolitikasý her fýrsatta kendini açýða vurmaktadýr. Bupolitikanýn ve yaklaþýmýn bariz yanlarýndan biri,egemenlerin esirlere “rehin” gözüyle bakmasýdýr. 12 Eylülfaþizminin baþý Kenan Evren, egemenlerin ve devletin“rehine” anlayýþýný “Asmayýp da besleyecek miyiz?” sözleriyleaçýða vurmuþtur. Nitekim, 12 Eylül’den sonra, faþist devletya devrimci esirler idam etmiþ veyahut idam etme tehdidinisürdürerek ezilen millet ve emekçi halklarý sindirmeyeçalýþmýþtýr. Kýsacasý, egemenler ve faþist devletincezaevlerine, devrimci-yurtsever esirlere yaklaþýmý sýnýfmücadelesiyle sýký bir iliþki çerçevesinde olmuþtur. Böylelikle,egemenler ile faþist devletin devrimci esirlere ve genelolarak cezaevlerine yönelik politikasýnýn iki bariz yönüortaya çýkmýþ bulunuyor. Birincisi, milli ve sýnýfsal kurtuluþmücadelesinin geliþtiði dönemlerde bu mücadeleyibastýrmak, ezilen millet ve sýnýflara gözdaðý vermek için,19devrimci-yurtsever esirler “rehine” olarak tutmak; ikincisi,kendisinin saldýrýya geçmeye karar verdiði dönemlerdegerçekleþtireceði saldýrýnýn hazýrlýðý olarak, ezilen millet vesýnýflarýn moral ve direniþ kaynaklarýndan olan devrimciyurtsevertutsaklarýteslim alma giriþimi…

96 Ölüm Orucu Olumun Ufkunda ki Zafer Yasemin Okuyucu Kitabını İndir

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir